Wann Ehr Loss drop hat, künnt Ehr och de Führunge durch de Stadt-
geschichte op kölsch hüre, dann mer künne nit nor Kölsch drinke, enä,
mer künne och kölsch schwaade. Su jet gitt et noch! Do Kölsch uns
Modersproch es, koste de Führunge op kölsch nix extra. Doför nemme
mer ävver op Huhdütsch och keine Frembsprocheopschlag. Et es alsu
egal, et koss luuter datselve, op huhdütsch ov op kölsch. Un för de Imis:
Doot et ens probeere. Wann Ehr ens jet am Engk nit kapeet hat, künnt
Ehr jo nohfroge.


Führunge op kölsch maache mer et Samsdags un et Sonndags
un jederein darf kumme.


Nor för Erwachsene ha‘mer samsdags en Bräuestour vun 2,5 Stunde.
Mer treffe uns nommedags öm 4 Uhr (16:00 Uhr) an der Krützblom vör
dem Haupengang vum Dom
(Kardinal-Höffner-Platz). Et koss 12,00 €.


Et sonndags treffe mer uns för de Tour op Malote öm Halverzwei (13:30
Uhr) vör dem aale Haupengang op de Ööcher Stroß vis-à-vis der
Huusnummer 249. Die Tour duurt 2 Stunde un koss 11,00 € för Erwachsene
un 6,90 € för de Pänz (5-16 Johr).


Wann Ehr de Kaate för de Führunge vörher an ner Vörverkaufsstell oder
em Internet kaufe doot, dann es de Fahrkaat em VRS met dobei, för lau!


Eige Schmölzche künne och de Führunge för sich allein maache. De
ganze Woch üvver. Dann künnt Ehr selver sage, wann un wo et loss
gonn soll. Un för e Schmölzche ha‘ mer noch vill mih Gängelcher em
Büggel. Ehr künnt, för e Beispill, nevve de Bräuestour durch de Altstadt
och rund öm de Hahnepooz, de Eigelsteinspooz ov de Vringspooz laufe.
Jede Bräuestour duurt 2,5 Stunde un koss 159,00 €. 2 Stunde duure de
Malotetour un de Meddelaldertoure för 139,00 €. De „Highlightstour“,
en Promenad durch de Altstadt, esuwie Sagen un Histörcher duure 1,5
Stunde un koste 129,00 €. Dat geld luuter för 25 Lückcher un allemol
ohne VRS. Et bess es, Ehr doot ens aanrofe - (0)221 310 33 85 .


Egal wat Ehr maht, op Huhdütsch ov op Kölsch, egal wat för en Füh-
rung, Ehr hat bestemmp Spass ze basch un vill Freud bei uns un Ehr
doot et nit bereue.


Mer sin parat för Üch.

info@colonia-prima.de

Tel. +49 221 310 33 85Impressum

Copyright © 2013 Colonia Prima. All Rights Reserved.